ביטול פוליסה קיימת

שירותים נוספים

מבוטח יקר,

חוזר "ביטול פוליסת ביטוח" (חוזר מספר 2017-1-3) קובע הוראות בקשר לזכויותיך לבטל פוליסה או נספח לפוליסה (כתב שירות), לרבות פוליסות בביטוח כללי המפורטות להלן:

 • ביטוח רכב רכוש (מקיף או צד ג')
 • ביטוח רכב חובה (נזקי גוף)
 • ביטוח עסק

להורדת טופס בקשה לביטול פוליסה לחצו כאן >>>

השלכות אפשריות של ביטול הפוליסה או נספח לפוליסה

ביטול הביטוח עלול לחשוף אותך ו/או מי מטעמך להיעדר כיסוי ביטוחי במקרה של נזקי רכוש ו/או גוף (בהתאם לסוג הפוליסה המבוטלת), ככל שאלה ייגרמו לך או לצד שלישי.

אופן ביטול פוליסה קיימת

באפשרותך לפעול לביטול פוליסה קיימת באחת מהדרכים הבאות:

 • באמצעות משלוח פקס – יש למלא טופס בקשה ייעודי, לחתום ולשלוח לפקס שמספרו 03-7525300
 • באמצעות דואר אלקטרוני – יש למלא טופס בקשה ייעודי, לחתום ולשלוח עותק סרוק למייל שכתובתו [email protected]
 • באמצעות שיחת טלפון – יש לפנות למוקד השירות של חברתנו בטלפון 03-7525200

בטרם תמלא את טופס הבקשה לביטול פוליסה, אנו מסבים את תשומת לבך לדגשים הבאים אשר יסייעו בידך לבצע את פעולת הביטול:

 • נא בדוק היטב כי פרטי הפוליסה שהנך ממלא אכן מתייחסים לפוליסה שהנך מבקש לבטלה.
 • באפשרותך לבטל את הפוליסה במלואה – במקרה כזה תבוטל הפוליסה לרבות כתבי השירות שנרכשו באמצעותה.
 • באפשרותך לבטל רק נספח/ים מסוים/ים שבפוליסה (כתבי שירות), מבלי לבטל את הפוליסה עצמה.
 • עליך למלא בטופס הבקשה לביטול את כל הפרטים הנוגעים לבקשתך ובפרט את השדות המסומנים בכוכבית (*) שחובה עליך למלאם ומתייחסים לפרטי המבוטח: מספר ת.ז. ושם מלא או מס' ח.פ. ושם בית עסק.
 • בכל מקרה של ביטול פוליסה או ביטול נספח (כתב שירות) בלבד, עליך לרשום בטופס, במקום הרלוונטי לסוג בקשתך, את תאריך כניסת הביטול לתוקף – שים לב שתאריך כניסת התוקף שהנך רושם אינו קודם לתאריך מילוי טופס הבקשה על ידך.

מסמכים חיוניים שחובה עליך לצרפם לבקשת הביטול:

 • אם שם המבוטח בפוליסה הינו בית עסק/ חברה /תאגיד – נא צרף בנוסף אישור מורשה חתימה של בית העסק , החברה או התאגיד.
 • אם סוג הפוליסה שהנך מבקש לבטל הוא ביטוח רכב חובה (נזקי גוף) – עליך לצרף לטופס בקשתך את תעודת החובה המקורית שברשותך, במקרה של אובדן התעודה או השחתתה או גניבתה, עליך לצרף לטופס הבקשה הצהרה חתומה על ידך המפרטת את נסיבות האובדן, בצירוף חתימת סוכנך או חתימת עו"ד.

מסמכים נוספים שהנך עשוי להידרש להם:
אם פוליסת הביטוח שברשותך כוללת זכויות לטובת צדדים שלישיים או לטובת מוטבים אחרים זולתך (לדוגמא: מוטב שאינו מבוטח, סעיף שיעבוד, אישור קיום ביטוחים) – עליך לצרף לבקשתך את המסמכים המפורטים להלן:

 • מכתב שחרור משעבוד
  אם נרשם בפוליסה סעיף שיעבוד לטובת מוטב כלשהו (לדוגמא: שיעבוד לטובת בנק או חברת מימון וכד') עליך לצרף מכתב הסרת שיעבוד מאת המוטב שלטובתו נרשם השעבוד בפוליסה.
 • מוטב שאינו מבוטח
  במידה ונקבע בפוליסה מוטב שאינו המבוטח – עליך לצרף מכתב מאת המוטב המאשר את דבר ביטול הפוליסה.
 • אישור קיום ביטוחים
  במידה ונחתם אישור קיום ביטוחים לטובת גורם כלשהו – עליך לצרף מכתב מאת הגורם שלטובתו הוצא אישור קיום הביטוחים המאשר את ביטול הפוליסה.
  לתשומת לבך: במידה ומסמכים המפורטים לעיל לא יצורפו לטופס בקשת הביטול – ייעשה הביטול בהתאם לתנאי הפוליסה ובמועד שנקבע בה.
 • צו ירושה/צו קיום צוואה
  אם סיבת ביטול הפוליסה הינה פטירת המבוטח – עליך להמציא עותק נאמן למקור של צו הירושה או צו קיום צוואה המאושר ע"י הרשם לענייני ירושה.

בהתאם להוראות חוזר "צירוף לביטוח" לכל בקשה לחידוש או הצעה חדשה

אנא צרפו הצהרתכם בדבר הסכמת בעל הפוליסה להפקת הפוליסה, ואשר נערך עימו בירור צרכים

והותאם לו ביטוח התואם לצרכיו

להורדת טופס בקשה לביטול פוליסה לחצו כאן >>>

אנחנו זמינים
צרו איתנו קשר