ביטוח עסקים

בית העסק חשוף לסיכונים שונים כגון אש,פריצה,חבויות רעידת אדמה ועוד.
עיקרי הכיסוי הביטוחי:

 • ביטוח אש למבנה ולתכולה - כיסוי זה יעניק לך פיצוי במקרה שתפרוץ אש בעסקך ויגרם נזק לרכוש ו/או לתכולה. של בית העסק.
 • הוצאות פינוי הריסות - כיסוי זה יפצה אותך בגין הוצאות שהוצאת על מנת לפנות את הריסות עסקך באם נהרס בעקבות ארוע ביטוחי מכוסה.
 • חבויות - כיסוי זה ידאג לפצותך במקרה שנתבעת על ידי צד שלישי או אחד מעובדיך.
 • כספי בית העסק - כספי העסק שלך אבדו כתוצאה ממעשה שוד או גניבה, בזמן העברתם אל מחוץ לעסק או בזמן שהיו בעסק,כיסוי זה ידאג לפצותך בשל כך.
 • מראות, שמשות ושלטים - במקרה של שבר תאונתי של שמשות מראות ושלטים בבית העסק שלך, חברתנו תפצה אותך בגובה הנזק שנגרם להם.

הכיסויים הנפוצים בעסק:

 • ביטוח למבנה העסק 
 • ביטוח תכולת העסק - ריהוט וקבועות, ציוד וכלי עבודה, מלאי עיסקי ו/או תכולה 
 • ביטוח צד ג' - נזקי גוף ורכוש לצד שלישי 
 • ביטוח חבות מעבידים

כיסויים נוספים הניתנים לרכישה בביטוח עסק:

 • ביטוח אחריות מקצועית 
 • ביטוח אובדן רווחים 
 • ביטוח אחריות המוצר 
 • ביטוח ציוד אלקטרוני 
 • ביטוח סחורה בהעברה 
 • כספים 
 • נאמנות 
 • ועוד