הנחיות לטיפול בתביעת צד ג'

תובע/ת צד ג' יקר/ה

על מנת לזרז וליעל את הטיפול בתביעתך בגין נזקים שנגרמו לך על ידי כלי רכב המבוטח בחברתנו , נבקשך להקפיד על מילוי ההנחיות כדלקמן:

א. נא העבירו אלינו את המסמכים הבאים:

1.      טופס הודעה.

2.      מכתב דרישה.

3.      דו"ח שמאי.

4.      תמונות צבעוניות ומקוריות בבודדת של הנזק.

5.      חשבון שכ"ט שמאי + קבלה המעידה על תשלום

6.      טופס מקורי של אי הגשת תביעה מחברת הביטוח

7.      צילום רישיון רכב

8.      חשבונית תיקון מקורית

9.      אישור הסכמה למשרד הרישוי

10.    ייפוי כוח על פי צורך.

11.    אישור על עבר ביטוחי – על פי צורך.

12.    פרטי חשבון בנק לביצוע העברה כספית.

*אי העברה מלאה של כל המסמכים תגרום לעיכוב בטיפול בתביעתך.

ב.דרכי התקשרות

באמצעות הדואר ל-:

סקוריטס ביטוח

מחלקת תביעות צד ג'

ת.ד. 2093

בני ברק

או לכתובת המייל tviot@securitas.co.il

ג. לידיעתך, הטיפול בתביעתך יכלול ,בין השאר,  בדיקה וברור עם מבוטחנו, ובמידת הצורך  גם מינוי חוקר ושמאי מטעמנו. יודגש כי תהליך הטיפול בתביעה , לרבות איסוף מסמכים , אינו מהווה הכרה בחבות החברה לאירוע.

אנו מבקשים להדגיש כי במקרה ומדובר בתביעת צד ג' שבעלי הרכב הינו עוסק מורשה או חברה בע"מ, חברתנו תפחית את רכיב המע"מ מהתשלום.

בחירת השמאי – תעשה על ידך, אנו יכולים לאשר לך שמאי רכב מטעמנו , ואנו נישא בשכר טרחתו של השמאי.

שים לב!! - זכותנו לדרוש בדיקת שמאי מטעמנו כדי לבחון את הנזק ואת התיקון.

שים לב כי במידה ותקנת את הנזק באופן עצמאי ושכרת שרותי שמאי רכב, וימצא כי מבוטחנו היה אחראי לתאונה, תישא החברה רק בשכ"ט סביר  של השמאי.

אנו מבקשים להדגיש כי אין אנו חייבים לשלם שכ"ט שמאי מעבר למקובל והסביר.

26810-17